Karakal CSX - Junior Squash Racket - (KS461)

Karakal CSX - Junior Squash Racket - (KS461)