Karakal Tribal Grip (680)

Karakal Tribal Grip (680)