Karakal Table Tennis Bat (KD926)

Karakal Table Tennis Bat (KD926)