Karakal X-Slam FF Squash Racket (KS1505)

Karakal X-Slam FF Squash Racket (KS1505)