Karakal Smash Squash Racket (KS1510)

Karakal Smash Squash Racket (KS1510)