Karakal Storm Squash Racket (KS1511)

Karakal Storm Squash Racket (KS1511)