Karakal Sting Squash Racket (KS1512)

Karakal Sting Squash Racket (KS1512)