Karakal Pro Hybrid Squash Racket (KS1514)

Karakal Pro Hybrid Squash Racket (KS1514)